Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Szanowny Użytkowniku, 

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, obowiązującego od dnia 25 maja 2018 r., rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego dalej RODO) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że: 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Margoninie, mająca swą siedzibę: przy ul. Rynek 16A, 64-830 Margonin, tel. 67 2846086, e-mail: biblioteka@biblioteka.margonin.pl 
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, poprzez e-mail: iod@biblioteka.margonin.pl. 
 3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celach związanych z realizacją zadań Biblioteki; tj. dla zapewnienia ochrony udostępnianych i wypożyczanych zbiorów, dochodzenia ewentualnych z tego tytułu roszczeń, prowadzenia statystyk dotyczących korzystania z Biblioteki, promocji działań kulturalnych i edukacyjnych Biblioteki, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a, b, c i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
 4. Przetwarzane dane osobowe obejmują: imię i nazwisko, imię ojca, datę urodzenia, Pesel, adres zamieszkania, adres do korespondencji, kategorię zawodową – obligatoryjnie oraz opcjonalnie – numer telefonu, adres e-mail. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zarejestrowania i obsługi użytkownika i wynika z zapisów ustawy o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 r. 
 5. Podmiotem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe, na podstawie umowy powierzenia, jest Firma Sokrates Leszek Masadyński z siedzibą os. Stefana Batorego 13 C/27, 60-687 Poznań, realizująca na rzecz Administratora danych zadania w zakresie utrzymania i rozwoju systemu informatycznego. 
 6. Udostępnianie Pani/Pana danych osobowych nie jest przewidywane. Pani/Pana dane osobowe nie będą też przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, czyli do państw trzecich. 
 7. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani nie będą podlegać profilowaniu. 
 8. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w punkcie 3 celów przetwarzania, tj. pozostawania użytkownikiem Biblioteki, w przypadku zarejestrowanych czytelników jednak nie dłużej niż 5 lat od końca roku, w którym ostatni raz nastąpiło udostępnienie zbiorów.
 9. Dane wizerunkowe przetwarzane mogą być w związku z organizowaniem przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną oraz jej filie wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych (spotkań, prelekcji, wystaw, koncertów, warsztatów, szkoleń, narad, konferencji itp.), utrwalanych za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. 
 10. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawiania, uzupełniania, uaktualniania), usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; przy czym realizacja powyższych praw musi być zgodna z przepisami prawa. 
 11. W przypadku, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie dotyczących Pani / Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), przysługuje Pani/ Panu prawo do wniesienia skargi do organu właściwego ds. ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.