Regulamin Organizacyjny Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Margoninie

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
5 lipca 2012

Regulamin organizacyjny

Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Margoninie

 

§ 1. 1. Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Margoninie, zwana dalej ,, Biblioteką ”, została utworzona mocą Uchwały Nr XVIII/198/08  Rady Miasta i Gminy w Margoninie z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury  pod nazwą Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Margoninie.

2. Biblioteka działa na podstawie:

 1. ustawy o bibliotekach;

 2. ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;

 3. ustawy o samorządzie gminnym;

 4. Statutu Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Margoninie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XVIII/198/08 Rady Miasta i Gminy w Margoninie z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Margoninie .

 

§ 2. Biblioteka jest samorządową instytucją kultury prowadzącą działalność kulturalną polegającą na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury oraz rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb czytelniczych społeczeństwa.

 

§ 3. 1. Obszarem działania Biblioteki jest Gmina Margonin.

 1. Główna siedziba Biblioteki znajduje się w Margoninie.

 2. Filie Biblioteki znajdują się w Radwankach i Próchnowie.

 

§ 4. Strukturę organizacyjną Biblioteki oraz symbole dla poszczególnych komórek organizacyjnych przedstawia załącznik do niniejszego regulaminu.

 

§ 5. 1. Biblioteką zarządza i reprezentuje na zewnątrz Dyrektor, którego zatrudnia, awansuje                       i zwalnia Burmistrz Miasta i Gminy Margonin.

 1. Dyrektor Biblioteki wykonuje w stosunku do pracowników czynności z zakresu prawa pracy.

 2. Dyrektor, działając zgodnie z przepisami prawa, podejmuje samodzielnie decyzje i ponosi za nie odpowiedzialność.

 3. W przypadku, gdy okoliczności uniemożliwiają wykonanie obowiązków przez Dyrektora, a w szczególności podczas jego nieobecności, zastępuje go wyznaczony przez niego pracownik.

 

§ 6. Do zadań Dyrektora Biblioteki należy również: 

 1. kierowanie bieżącymi sprawami Biblioteki w zakresie organizacji pracy i realizacji zadań statutowych;

 2. zatrudnianie, awansowanie i zwalnianie pracowników;

 3. przygotowywanie i wprowadzanie zarządzeń, instrukcji i regulaminów wewnętrznych;

 4. opracowywanie planów działalności merytorycznej Biblioteki;

 5. zatwierdzanie planu działalności Biblioteki ( plan usług, plan przychodów i kosztów, plan remontów i konserwacji środków trwałych oraz plan inwestycji );

 6. prowadzenie gospodarki finansowej w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania;

 7. gospodarowanie mieniem należącym do Biblioteki;

 8. prowadzenie spraw kadrowych i osobowych pracowników Biblioteki;

 9. sprawowanie kontroli finansowej

 

§ 7. Wspólne zadania poszczególnych stanowisk pracy Biblioteki:

 1. realizowanie zadań statutowych;

 2. współpracowanie z innymi instytucjami kultury;

 3. należyte wykonywanie powierzonych zadań;

 4. odpowiedzialność za powierzone mienie;

 5. przestrzeganie przedmiotowych przepisów prawnych, w tym wewnętrznych;

 6. prowadzenie racjonalnej gospodarki finansowej;

 7. prowadzenie spraw kancelaryjno - biurowych;

 8. gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych;

 9. udostępnianie zbiorów bibliotecznych;

 10. prowadzenie działalności informacyjnej;

 11. utrzymywanie porządku i czystości w obiektach Biblioteki ( wewnątrz i na zewnątrz ).

 

§ 8. Zadania poszczególnych stanowisk pracy są szczegółowo określone przez Dyrektora Biblioteki w  zakresach obowiązków pracowników Biblioteki.

 

                                                                                                                                             załącznik

                                                                                                                do regulaminu organizacyjnego MGBP w Margoninie

                                                                                                                stanowiący załącznik do zarządzenia Nr 1/2009 r.

                                                                                                                Dyrektora MGBP w Margoninie z dnia 02 stycznia 2009r.

 

 

  

 

Struktura organizacyjna Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Margoninie

 

 

Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Margoninie

 

[ zatrudnienie w wymiarze 5 ¼ etatu ]

 
 

Siedziba główna w Margoninie

 
       
           
   

1. dyrektor [ ½ etatu ] MGBP

   
   

2. główny księgowy [ ¼ etatu ] MGBP-K

   
   

3. pomocnik biblioteczny [ etatu ]

   
   

4. sprzątaczka [¾ etatu ]

   
         

Filia w Radwankach

   

Filia w Próchnowie

   
           

1. starszy bibliotekarz [ 1 etat ] MGBP-R

   

1. młodszy bibliotekarz [ ½ etatu ]  MGBP-P

 

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Regulamin organizacyjny Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Margoninie

  Regulamin organizacyjny Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Margoninie

 • Powiększ zdjęcie Regulamin organizacyjny Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Margoninie

  Regulamin organizacyjny Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Margoninie

 • Powiększ zdjęcie Regulamin organizacyjny Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Margoninie

  Regulamin organizacyjny Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Margoninie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Margoninie
Data utworzenia:2012-07-05
Data publikacji:2012-07-05
Osoba sporządzająca dokument:Ewa Zamiara
Osoba wprowadzająca dokument:Ewa Zamiara
Liczba odwiedzin:233