Statut Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Margoninie

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
6 lipca 2012

Statut Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Margoninie

 

 

I. Postanowienia ogólne

 

§ 1. Prawną podstawą funkcjonowania Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Margoninie zwanej dalej „Biblioteką” jest:

 1. ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 ze zm.).

 2. ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.).

 3. ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz.123 ze zm.).

 4. niniejszy statut.

 

§ 2. Biblioteka jest gminną instytucją kultury działającą w obrębie krajowej sieci bibliotecznej wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Organizatora.

 

§ 3. Siedzibą biblioteki jest lokal w budynku położonym w Margoninie przy ul. Polna 6, a terenem jej działalności jest teren Miasta i Gminy Margonin.

 

§ 4. Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje Burmistrz Miasta i Gminy Margonin. Nadzór merytoryczny nad biblioteką sprawuje Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu.

 

§ 5. Biblioteka używa pieczęci okrągłej, zawierającej w otoku napis z nazwą biblioteki w pełnym brzmieniu oraz pieczęci podłużnej.

 

II. Cele i zadania Biblioteki

 

§ 6. Biblioteka zapewnia obsługę biblioteczną mieszkańcom miasta i gminy. Służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy i nauki, rozwojowi kultury, dba o sprawne funkcjonowanie sieci bibliotecznej.

 

§ 7. Do podstawowych zadań biblioteki należy w szczególności:

 1. gromadzenie, opracowanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych służących rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspakajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu,

 2. udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci i młodzieży oraz ludzi niepełnosprawnych,

 3. prowadzenie działalności informacyjno – bibliograficznej,

 4. popularyzacja książki, informacji, wiedzy i czytelnictwa oraz dorobku kulturalnego gminy,

 5. tworzenie i udostępnienie własnych komputerowych baz danych: katalogowych, bibliograficznych i faktograficznych,

 6. współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami, organizacjami i towarzystwami w zakresie rozwijania i zaspokajania potrzeb oświatowych i kulturalnych mieszkańców gminy,

 7. doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej,

 8. sprawowanie nadzoru merytorycznego i organizacyjnego nad poległymi filiami i punktami bibliotecznymi, udzielanie im pomocy i instruktażu,

 9. działalność wydawnicza.

 

§ 8. Biblioteka może podejmować inne działania dla zaspokajania potrzeb środowiska.

 

III. Organizacja i zarządzanie Biblioteką.

 

§ 9. Na czele biblioteki stoi dyrektor, który kieruje jej działalnością, reprezentuje bibliotekę na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny. Dyrektora powołuje i odwołuje Burmistrz Miasta i Gminy Margonin. Bezpośrednim przełożonym dyrektora jest Burmistrz.

 

§ 10. W bibliotece zatrudnia się pracowników służby bibliotecznej, administracji i obsługi. W miarę potrzeb w bibliotece mogą być zatrudnieni specjaliści z różnych dziedzin, związani z działalnością biblioteki. Pracowników zatrudnia, awansuje i zwalnia dyrektor biblioteki oraz określa ich zakresy obowiązków.

 

§ 11. 1. Dyrektor i pracownicy biblioteki powinni posiadać kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji określone w odrębnych przepisach

           2. Wynagrodzenia pracowników biblioteki ustalone są na podstawie odrębnych przepisów.

 

§ 12. Biblioteka może prowadzić wypożyczalnie, czytelnie, oddziały dla dzieci, filie biblioteczne i punkty biblioteczne oraz inne formy udostępniania zbiorów bibliotecznych.

 

§  13. Szczegółową organizację wewnętrzną biblioteki i podległych jej filii określa regulamin organizacyjny nadawany przez dyrektora biblioteki po zasięgnięciu pozytywnej opinii Burmistrza.

 

§ 14. Przy bibliotece i jej filiach mogą działać organizacje i towarzystwa propagujące czytelnictwo i rozwój kultury.

 

IV. Gospodarka finansowa  Biblioteki.

 

§ 15. 1. Biblioteka jest finansowana z budżetu gminy, z dochodów własnych, darowizn i innych źródeł.

           2. Biblioteka z filiami może pobierać opłaty w wysokościach określonych w swoim regulaminie organizacyjnym a wpływy z ich tytułu przeznaczone będą na realizację celów statutowych.

 

§ 16. Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych dla instytucji kultury (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 ze zm.).

 

§ 17. Podstawą gospodarki finansowej biblioteki jest roczny plan działalności instytucji opracowany przez dyrektora biblioteki z zachowaniem wysokości dotacji organizatora. Przyznana przez Radę dotacja roczna ma charakter podmiotowy. Dotację podmiotową Rada przyznaje na bieżące utrzymanie bibliotek, płace wraz z pochodnymi i realizację zadań podstawowych określonych w §7.

 

 

§ 18. 1. Dotacje przekazywane są w okresach miesięcznych w wys. do 1/12 przyznanej kwoty.

         2. W ramach przyznanej dotacji rocznej miesięczna dotacja może być przekazana w wyższej kwocie niż określona w ust.1, jeżeli podyktowane jest to koniecznością realizowania określonego zadania, bądź w kwocie niższej niż określona w ust.1, co uzależnione jest od stopnia wykonania dochodów budżetu gminy.

 

§ 19. Biblioteka przedkłada Burmistrzowi kwartalne sprawozdania z wykorzystania dotacji.

 

§ 20. Do składania oświadczeń w sprawach majątkowych Biblioteki uprawnione są 2 osoby: dyrektor (lub osoba upoważniona przez niego) i osoba odpowiedzialna za finanse biblioteki.

 

§ 21. 1. Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Margoninie prowadzi swoją działalność w następujących obiektach:

- lokal w budynku w Margoninie przy ul. Polnej 6,

- lokal w budynku w Radwankach 30a,

- lokal w budynku w Próchnowie 26,

         2. Szczegółowe zasady korzystania z pomieszczeń o których mowa w ust.1 zostaną określone w regulaminie i porozumieniu opracowanym przez dyrektora biblioteki po pozytywnym zaopiniowaniu przez Burmistrza Miasta i Gminy Margonin.

 

§ 22. W ramach przyznanej dotacji podmiotowej udostępnia się do bezpłatnego korzystania z pomieszczeń przy ul. Polnej 6 w Margoninie i w Radwankach 30a, na potrzeby Biblioteki.

 

V. Postanowienia końcowe

 

§ 23. 1. Zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.

         2. Statut wchodzi w życie z dniem 28 maja 2008 roku.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Margoninie
Data utworzenia:2012-07-06
Data publikacji:2012-07-06
Osoba sporządzająca dokument:Ewa Zamiara
Osoba wprowadzająca dokument:Ewa Zamiara
Liczba odwiedzin:215