Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Margoninie

Deklaracja dostępności

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Margoninie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej bip.biblioteka.margonin.pl.

Data publikacji strony internetowej: .

Data ostatniej istotnej aktualizacji: .

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: .

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny.

Badanie dostępności zostało przeprowadzone przez: ITEE.PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Ewa Zamiara, e-mail: dyrektor@biblioteka.margonin.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 67 284-60-86. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

- Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Margoninie, ul. Rynek 16A, 64-830 Margonin
Budynek biblioteki - główne wejście od ul. Poznańskiej. Do wejścia prowadzą kilkustopniowe schody z barierkami. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami, brak pochylni. Dla osób na wózkach dostępne jest wejście od strony ul. Rynek 16, z wydzielonymi miejscami parkingowymi dla osób niepełnosprawnych (parking ogólnodostępny na Rynku). Osoby niepełnosprawne mogą poruszać się na wózkach zarówno na parterze jak i na piętrze. Z holu budynku jest bezpośredni dostęp do wypożyczalni i sali konferencyjnej oraz do windy, którą można dostać się na piętro do czytelni. Biblioteka posiada toaletę dla osób niepełnosprawnych. Brak dodatkowych dostosowań. Wewnątrz budynku brak oznaczeń kontrastowych, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. Do budynku i pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.

- Filia w Próchnowie, Próchnowo 26, 64-830 Margonin
Lokal biblioteki usytuowany jest na parterze w budynku Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Próchnowie, bez schodów wewnętrznych i zewnętrznych. Osoby niepełnosprawne mogą poruszać się na wózkach w holu budynku z którego jest bezpośredni dostęp do wypożyczalni, czytelni. W budynku znajduje się toaleta dostosowana do osób niepełnosprawnych. Brak dodatkowych dostosowań dla niepełnosprawnych. Brak oznaczeń kontrastowych, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. Brak wydzielonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Do pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.

- Filia w Radwankach, Radwanki 30B, 64-830 Margonin
Budynek wolnostojący bez schodów wewnętrznych i zewnętrznych. Osoby niepełnosprawne mogą poruszać się na wózkach w korytarzu budynku z którego jest bezpośredni dostęp do wypożyczalni, czytelni. Biblioteka posiada toaletę dla osób niepełnosprawnych. Brak dodatkowych dostosowań dla niepełnosprawnych. Brak oznaczeń kontrastowych, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. Brak wydzielonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Do pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.

- Filia w Lipinach, Lipiny 38, 64-830 Margonin
Budynek wolnostojący, do którego prowadzą kilkustopniowe schody oraz podjazd do wózków inwalidzkich z barierkami. Osoby niepełnosprawne mogą poruszać się na wózkach w holu budynku z którego jest bezpośredni dostęp do wypożyczalni, czytelni i sali wielofunkcyjnej. Biblioteka posiada toaletę dla osób niepełnosprawnych. Brak dodatkowych dostosowań dla niepełnosprawnych. Brak oznaczeń kontrastowych, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. Na parkingu są wydzielone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.

Aplikacje mobilne

Biblioteka w Margoninie nie udostępnia aplikacji mobilnych.